Prowadzenie Podatkowej KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to model księgowości umożliwiający prawidłowe rozliczanie podatków i obliczanie podstawy opodatkowania. Ta forma wybierana jest najczęściej przez mniejsze podmioty gospodarcze, a dla jednoosobowych firm, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich jest obowiązkowa do prowadzenia w przypadku, gdy osiągnięte przychody netto nie przekraczają w danym roku rozliczeniowym 2 milionów euro, w przeliczeniu na polską walutę.

 

Jak zbudowana jest KPiR i forma jej prowadzenia

Księga Przychodów i Rozchodów rejestruje wszystkie przychody osiągane przez firmę ze sprzedaży, jak i koszty ponoszone przy jej prowadzeniu. Uzyskiwane w ten sposób informacje są przydatne nie tylko w kwestii prawidłowego opodatkowania, ale też pozwalają na dogłębną analizę sytuacji przedsiębiorstwa. Dzięki zbieranym w jednym miejscu najważniejszym danym, bez trudu można zestawiać ze sobą wyniki w skali kwartału czy roku, analizując, jak rozkładają się dochód czy koszty w określonych momentach roku.

Sama KPiR zbudowana jest w sposób formalny z 17 kolumn, służących do kolejnego wpisywania dokumentów. Konieczne jest, zatem, notowanie daty księgowania danego wydatku, nazwy i adresu podmiotu, z którym zawierana była transakcja czy też poszczególnych kosztów. Od 1 stycznia 2020 roku nieco uproszczono zasady, znosząc w przypadku KPiR obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników czy ewidencji wyposażenia.

Samą Księgę Przychodów i Rozchodów prowadzić można w formie papierowej i elektronicznej. W przypadku zlecenia jej uzupełniania firmie księgowej, to ona jest odpowiedzialna za prawidłowe jej przechowywanie.

 

Segregatory z dokumentami