Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca w Polsce?

Prowadzenie firmy jest niezwykle trudnym i wymagającym obowiązkiem, który wiąże się nie tylko z koniecznością dopełnienia licznych formalności czy zarządzania zasobami ludzkimi, ale także uiszczaniem opłat – często w formie wskazanych przez prawo podatków. Z tego względu przedsiębiorca jest zobowiązany do dokładnego ewidencjonowania wszystkich obrotów prowadzonej działalności, które następnie stanowią podstawę do wyliczenia i regulowania należnych państwu świadczeń. W poniższym tekście wyjaśnimy, jakie podatki musi płacić przedsiębiorca w Polsce.

 

Podatki, które polscy przedsiębiorcy są zobowiązani płacić

Prowadzenie i dbanie o rozwój firmy wymaga, aby w biznesplanie pojawiła się część poświęcona podatkom. Jest to bowiem jeden z czynników, które mają bezpośredni wpływ na cały biznesowy całokształt prowadzonej działalności. Warto również wspomnieć, że przedsiębiorcy często borykają się z trudnościami jeśli chodzi o podatki (np. nie wiedzą według jakiej stawki powinni się rozliczyć), dlatego najlepszym rozwiązaniem z takiej sytuacji jest skorzystanie z pomocy księgowej. Profesjonalne biuro rachunkowe będzie niezwykle pomocne w kwestii dokonywania wyliczeń i przestrzegania terminów płacenia takich obowiązkowych podatków jak:

  • Podatek dochodowy

Wysokość podatku dochodowego i termin jego zapłaty jest determinowany przez wybór konkretnej formy opodatkowania. Największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się skala podatkowa, która wynosi 18% lub – gdy dochód wyniesie powyżej 85 528 zł – 32%. Można również skorzystać z rozliczenia na bazie podatku liniowego, którego wysokość niezależnie od kwoty uzyskanych dochodów zawsze wynosi 19%. Inną formą opodatkowania jest ryczałt, wyliczany na podstawie przychodu, nie dochodu. Należy przy tym zaznaczyć, że dokładne stawki podatku są mocno zróżnicowane i zależą od konkretnej branży. Znów opodatkowanie w postaci karty podatkowej jest uzależnione m.in. od rodzaju świadczonych usług, liczby pracowników, liczby mieszkańców danej miejscowości czy wieku podatnika.

 

 

podatki

  • Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług – znany jako podatek VAT – jest podatkiem obrotowym, który obciąża tzw. wartość dodaną na każdym etapie złożonego łańcucha produkcji i dystrybucji poszczególnych dóbr. Stanowi różnicę między VAT uzyskanym przy sprzedaży (podatkiem należnym) a VAT zapłaconym podczas zakupu dobra (podatkiem naliczonym). Należy również pamiętać, że stawka podatku od towarów i usług może osiągać różne wartości. W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, ale wyróżniamy też stawki 8%, 7% (rolnicy ryczałtowi), 5%, 4% (taksówkarze) i 0%. Na fakturach można się także spotkać ze stawką "NP" (nie podlega) lub "ZW" (zwolnienie z VAT).

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych określany skrótem PCC to podatek, który dotyczy niektórych rodzajów transakcji dokonywanych w obrocie gospodarczym. Zalicza się do nich umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych, umowy o dział spadku, umowy o zniesienie współwłasności oraz umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych mówi także o umowach darowizny, umowach dożywocia, umowach depozytu nieprawidłowego, umowach spółki, ustanowieniu hipoteki oraz ustanowieniu odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego) i odpłatnej służebności. Zwykle PCC wynosi do 2% wartości transakcji.

  • Podatek od środków transportowych

Poza podatkiem dochodowym, który jest obowiązkowy dla każdego, wielu przedsiębiorców musi jeszcze pamiętać o podatku od środków transportowych, który zalicza się do podatków lokalnych. Zobowiązanie to obejmuje posiadaczy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych (o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony), przyczep i naczep (o dopuszczalnej masie łącznie z pojazdem silnikowym powyżej 7 ton) oraz autobusów. Podatek od środków transportu jest płacony na rzecz gminy, która jest miejscem zamieszkania przedsiębiorcy lub miejscem siedziby firmy. Należy również wspomnieć, że stawki są ustalane osobno przez każdą gminę.

  • Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania są w tym przypadku posiadane nieruchomości takie jak grunty, budynki bądź ich części. Kwota podatku zależy od położenia nieruchomości i, podobnie jak przy ustalaniu wysokości podatku od środków transportowych, wskazuje ją dana gmina. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, często podejmują decyzję o zarejestrowaniu działalności w miejscu swojego zamieszkania. Skorzystanie z tej opcji również wymaga zgłoszenia do gminy, aby można było ustalić, czy stawka podatku od zajmowanej nieruchomości nie wzrośnie w związku z prowadzoną w niej działalnością.

  • Opłata środowiskowa

Ochrona środowiska nie jest obciążona podatkiem, ale wciąż wymaga uiszczenia obowiązkowej opłaty zarówno w przypadku przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Ma ona na celu unikanie wszelkich czynności prowadzących do degradacji środowiska oraz podejmowanie działań, które będą sprzyjać przywracaniu równowagi w ekosystemie. Opłata środowiskowa dotyczy zatem wszystkich przedsiębiorców, którzy np. stosują maszyny, urządzenia czy też pojazdy emitujące do środowiska szkodliwe substancje, wypuszczają do atmosfery gazy lub pyły, wyprowadzają wytworzone ścieki do ziemi lub wód, składują odpady bądź korzystają z poboru wód.

 Zobacz również: Co można odliczyć od podatku, prowadząc działalność gospodarczą?