Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy jest wydawane niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy, jeżeli strony nie mają zamiaru podpisywać kolejnej umowy. Obowiązek ten ciąży oczywiście na pracodawcy. Dokument nie może być jednak sporządzony dowolnie. Przepisy prawa określają, jakie elementy obligatoryjnie muszą znaleźć się w jego treści.

 

Jak poprawnie sporządzić świadectwo pracy?

Aby przygotować świadectwo pracy, należy zapoznać się z przepisami prawa, które regulują ową materię. W tym kontekście szczególne znaczenie ma art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego brzmieniem, dokument musi zawierać informacje dotyczące:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
  • zajmowanych stanowisk,
  • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • okoliczności niezbędnych do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

 

Zajmując się m.in. obsługą z zakresu kadr i płac w Gliwicach, często jesteśmy pytani, czy świadectwo pracy może zawierać inne informacje niż wskazane w przepisie. Oczywiście nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Na żądanie pracownika można wzbogacić je o takie elementy jak np. wysokość i składniki wynagrodzenia, zakres i rodzaj nabytych kwalifikacji czy odbytych szkoleń.

 

O czym należy pamiętać, sporządzając świadectwo pracy?

Jeżeli w czasie trwania stosunku pracy doszło do zajęcia wynagrodzenia pracownika na mocy postępowania egzekucyjnego, niezbędne jest uwzględnienie tego faktu w świadectwie.  Pracodawca musi również umieścić w jego treści stosowne pouczenie, tzn. informację, iż pracownik ma prawo do złożenia wniosku o sprostowanie. Ma na to 14 dni, licząc od dnia od otrzymania błędnego świadectwa pracy.

Pamiętaj, że świadectwo pracy ma być przekazane pracownikowi osobiście. Ewentualnie można złożyć dokument osobie przez niego upoważnionej.