Jak określać zasady polityki rachunkowości w firmie?

Każdy podmiot gospodarczy i organizacja pozarządowa, która prowadzi księgi rachunkowe, musi posiadać politykę rachunkowości. Pełna księgowość to najbardziej szczegółowy system ewidencji księgowej. Obowiązuje stowarzyszenia, fundacje, spółki kapitałowe i komandytowe oraz jednoosobowe działalności gospodarcze powyżej określonego limitu przychodu.

 

Czy biuro księgowe może napisać politykę rachunkowości?

Zgodnie z ustawą za ustalenie polityki rachunkowości odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Jeśli kierownictwo jest wieloosobowe, obowiązek ten spoczywa na wszystkich członkach zarządu, wspólnikach czy komplementariuszach. Polityka rachunkowości może zostać napisana dla danego zakładu przez biuro księgowe. Jest to praktyczne rozwiązanie zwłaszcza wtedy, gdy to samo biuro prowadzi księgi rachunkowe i zna politykę firmy. Niezmiernie istotny jest jednak fakt, że dokument musi być podpisany przez dyrektora czy prezesa, czyli kierownika jednostki. Jest on także odpowiedzialny za każdorazową aktualizację polityki rachunkowości.

 

Jakie informacje należy zawrzeć w polityce rachunkowości?

kierownik

Na podstawie przepisów warto nadmienić, że polityka rachunkowości powinna określać w języku polskim zasady rachunkowości obowiązujące w danej jednostce. Musi ona definiować rok obrotowy przedsiębiorstwa i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze, metody wyceny aktywów i pasywów, sposób ustalania wyniku finansowego, czy opisywać system ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg i innych dokumentów rachunkowych. Polityka opisuje też sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakładowego planu kont oraz zawiera informacje o systemie komputerowym, służącym do prowadzenia księgowości. Polityka rachunkowości opracowana z dobrym księgowym ułatwia i porządkuje dokumentację.